اجزا و محصولات سیستم های ساخت و ساز خشک

اجزا و محصولات سیستم های ساخت و ساز خشک

اجزا سیستم های ساخت و ساز خشک


صفحات روکش دار گچی (پنل گچی)


اين صفحات دارای هسته گچی بوده و سطح و لبه های طولی آن ها با كاغذ مخصوص پوشانده شده است. صفحات روكش دار گچی در انواع معمولی (RG  یا GKB ) مقاوم در برابر رطوبت(MR یا GKBI) مقاوم در برابر حريق(FR یا GKF) ، مقاوم در برابر حريق ورطوبت،(FM یا GKFI) و مقاوم در برابرب رطوبت، آتش و ضربه تولید  و عرضه می شوند. بسته به عملكرد مورد نیاز، در سیستم های ساخت و ساز خشک می توان از انواع صفحات گچی استفاده نمود.


 


پنل گچی ساده (RG  یا GKB)


پنل های گچی ساده به طور عمومی در سیستم های ساخت و ساز خشک (مانند ديوارهای جداكننده، ديوارهای پوششی و سقف‌های كاذب) موارد استفاده قرار می گیرند. اين صفحات دارای روكش كرم رنگ می باشند.


مشاهده محصولات


پنل گچی مقاوم در برابر رطوبت (MR یا GKBI)


پنل هايی هستند كه گچ تشكیل دهنده آن ها با مواد مقاوم در برابر رطوبت تركیب شده است. پنل های گچی مقاوم در برابر رطوبت در فضاهای مرطوب (مانند آشپزخانه ها و سرويس های بهداشتی) مورد استفاده قرار می‌گیرند. اين صفحات دارای روكش سبز رنگ می باشند.


مشاده محصولات


پنل گچی مقاوم در برابر حریق (FR یا GKF)


پنل هايی هستند كه گچ تشكیل دهنده آن ها حاوی الیاف شیشه می باشد. پنل های گچی مقاوم در برابر حريق در محل هايی كه نیاز به محافظت در برابر حريق وجود دارد (مانند پوشش ستون ها و تیرهای فولادی) مورد استفاده قرار می گیرند. اين صفحات دارای روكش صورتی رنگ می باشند.


مشاده محصولات


پنل گچی مقاوم در برابر حریق و رطوبت (FM یا GKFI)


پنل هايی هستند كه گچ تشكیل دهنده آنها حاوی الیاف شیشه و مواد مقاوم در برابر رطوبت می باشد. پنل‌های گچی مقاوم در برابر حريق و رطوبت در محیط هايی كه به طور همزمان خواص مقاومت در برابر حريق و رطوبت مورد نیاز باشد )مانند چاه های تاسیساتی(، مورد استفاده قرار می گیرند. اين صفحات دارای روكش سبز رنگ می باشند.


مشاهده محصولات


پنل گچی مقاوم در برابر ضربه


اين پنل از يک هسته گچی اشباع و روكش كاغذی مقاوم در هر دو سمت آن تشكیل شده است. ويژگی های اين پنل باعث شده است بتوان به ساختاری با استحكام و مقاومت مكانیكی بالا دست يافت، در عین حال موارد مربوط به عايق بندی صوتی، حرارتی و مقاومت در برابر حريق آن حفظ شود.


پنل گچی کلینیو ( Cleaneo)


شكاف و سوراخ های موجود بر روی سطح اين صفحات علاوه بر زيبايی باعث جذب صدا شده و آلودگی های صوتی فضای كار و محیط زندگی را كاهش می دهد. علاوه بر خواص آكوستیكی، نوعی از اين پنل حاوی زئولیت (Zeolite) در هسته گچی خود می باشد كه سطح آلاينده های موجود در هوا از جمله دود سیگار، تری‌تیلامین، آمونیاک، فرمالدهیدها، بنزن، هیدرو كربن های آروماتیک و هیدروكربن های كلر موجود در محیط زندگی را كاهش می دهد.


صفحات مسلح سیمانی


صفحات مسلح سیمانی تركیبی از سیمان پرتلند، پركننده های ويژه و مواد افزودنی خاص بوده كه پشت و رو و لبه های طولی آن ها به وسیله شبكه ای از الیاف شیشه مسلح شده است. اين صفحات در انواع خارجی و داخلی تولید شده كه به ترتیب در ديوارهای خارجی (نما)، فضاهای داخلی و سقف های كاذب كه در معرض رطوبت با درصد بالا و يا آبريزی مداوم هستند (مانند آشپزخانه های صنعتی، استخر و سونا)، به كار می روند.


اجزای فلزی


سازه ( C/CW استاد)


سازه استاد، جزء عمودی ساختار قاب فولادی را در دیوارهای خشک تشکیل می دهد. این سازه ها به صورت قائم و در فواصل 30 ، 40 یا 60 سانتیمتر از یکدیگر نصب شده و به عنوان زیرسازی برای نصب پنل ها عمل می نمایند. مقطع این پروفیل C شکل بوده و در اندازه های 50 ،70 ، 75 و 100 میلیمتر (عمق جان) و در دو نوع بر اساس استانداردهای DIN و NF تولید و عرضه می‌شود.


سازه U/UW (رانر)


سازه رانر، جزء افقی ساختار قاب فولادی را در دیوارهای خشک تشکیل می دهد. این سازه در کف و سقف اجرا شده و به عنوان هادی استادها عمل می نماید. به علاوه ، از این سازه در بخش های افقی بازشوها نیز استفاده می شود. مقطع این پروفیل U شکل بوده و در اندازه های متناظر با انواع استاد 50 ، 70 ، 75 و 100 میلیمتر و در دو نوع بر اساس استانداردهای DIN و NF تولید و عرضه می شود.


سازه UA


این پروفیل می تواند به عنوان جزء عمودی یا افقی در ساختار دیوار خشک استفاده شود. سازه مذکور به طور معمول اطراف درهای با وزن بالای 25 کیلوگرم بر مترمربع، بازشوهای سنگین با ابعاد بزرگ و نامتعارف در نمای ساختمان و در اجرای دیوارک کاربرد دارد. سازه UA توسط نبشی مخصوص به رانر کف و سقف متصل می شود.


سازه پشتیبانSP60


از این سازه جهت نصب لوله های آب سرد و گرم و فاضلاب، رادیاتورها و سایر بارهای طره ای که وزن آن ها باید به استادهای مجاور منتقل شود، استفاده می شود.


قطعه اتصال پشتیبانSC47


با استفاده از این قطعه اتصال در ترکیب با سازه F47 ، می توان سازه پشتیبان جهت نصب قوطی های برق فلزی تامین نمود.


مشاهده سازه های دیوار


سازه زیرسازی سقفی


اين سازه جزء اصلي زيرسازي سقف هاي كاذب D112  را تشكیل داده كه به عنوان سازه باربر و يا سازه پنل‌خور و يا هر دو آنها عمل مي كند. مقطع اين سازه C شكل بوده و در دو نوع با نام هاي CD60  و F47 تولید و عرضه مي شود. سازه های مذكور در ساختار ديوار پوششی  متصل به ديوار زمینه نیز كاربرد دارند.


سازه تراز سقف یكپارچه


اين سازه در فصل مشترک ديوار و سقف، به ديوار متصل شده و تراز سقف را مشخص مي كند. همچنین، اين سازه مي تواند نقش باربر داشته باشد و به عنوان تكیه گاه در حاشیه سقف عمل نمايد و يا به عنوان يک عضو الزامي در ساختارهاي داراي عايق بندي صوتي يا داراي كد حريق نیز به كار گرفته شود. علاوه بر كاربردهاي مذكور، از اين سازه جهت زيرسازي در محل شكست هاي سقف نیز استفاده مي شود.


سازه تراز در دو نوع با نام هاي UD 28 (با مقطع ناودانی) و L25 (مقطع نبشی) تولید و عرضه مي شود.


سازه محافظ گوشه (Corner Bead)


سازه محافظ گوشه، در كنج های خارجی ديوارها و محل هايی كه در معرض ضربه هستند، استفاده شده و علاوه بر ضربه گیری، لبه هايی گونیا و يكنواخت ايجاد می نمايد.


سازه محافظ لبه (J-bead)


از اين سازه جهت ايجاد لبه های صاف و يكنواخت در انتهای آزاد پنل های گچی استفاده می شود. سازه لبه علاوه بر ايجاد لبه‌های يكنواخت، از لبه های آزاد پنل ها نیز محافظت می نمايد.


سازه درز انقطاع


از اين سازه جهت ايجاد درز انقطاع در ديوارها و سقف های پیوسته با طول زياد، استفاده می شود. سازه های درز انقطاع در اقسام مختلف برای انواع كاربردها تولید می شوند.


نبشی تراز سقف مشبک


اين سازه در فصل مشترک ديوار و سقف، به ديوار متصل شده و تراز سقف را مشخص مي كند. همچنین، اين سازه مي تواند نقش باربري داشته باشد و به عنوان اولین تكیه گاه در حاشیه سقف عمل نمايد. نبشی تراز در دو نوع ساده و دارای خط سايه ارائه مي‌شود (نوع خط سايه دار، يک شیار تزئیني در محل اتصال به ديوار ايجاد مي كند)


مشاهده سازه های سقف یکپارچه


اتصالات فلزی


اتصال مستقیم (براکت )


زماني كه فاصله سقف كاذب با سقف اصلي كم است، از اين قطعه جهت اتصال زيرسازي سقف كاذب به سقف اصلي استفاده مي شود. براكت در دو نوع، براي سازه هاي CD60 و  F47 تولید و عرضه مي شود.


قطعه اتصال طولي


از اين قطعه جهت اتصال سازه هاي باربر يا پن لخور در امتداد طولي يكديگر استفاده مي شود. اين قطعه در دو نوع، براي سازه‌هاي CD60 و  F47 تولید و عرضه مي شود.


قطعه اتصال کامل


از اين قطعه در سقف هاي D112a.ir جهت اتصال سازه باربر )فوقاني(  به سازه پنل خور )تحتاني( و ايجاد يک شبكه استفاده مي شود. . اين قطعه در دو نوع، براي سازه هاي CD60 و  F47 تولید و عرضه مي شود.


قطعه اتصال نیمه


از اين قطعه در جايي كه استفاده از قطعه اتصال كامل مقدور نباشد، استفاده می شود. . اين قطعه براي سازه هاي CD60 و  F47 تولید و عرضه مي شود.


مشاهده اتصالات سقف یکپارچه


مشاهده اتصالات ساپورت


آویزها


آویز سیمی


برای سقف مشبک، آويزهای مختلفی وجود دارد كه معمول ترين آن ها آويز با مفتول گالوانیزه (به قطر 4 میلیمتر) و فنر دوتايي (جهت تنظیم ارتفاع) مي باشد.


مشاهده جزئیات آویز سیمی


آویز UH36


از اين پروفیل جهت آويزگیری در سقف های كاذب يكپارچه (آويز تركیبی) به سقف اصلی و توسط اتصال HT90  به سقف اصلی و توسط اتصال مستقیم (براكت) به سازه باربر متصل می گردد حداكثر ارتفاع آويز اجرا شده با این نوع سازه 1.5 متر می باشد.


مشاهده جزئیات رانر UH36


عامل اتصال HT90


از HT90 جهت اتصال آویز سیمی یا آویز ترکیبی (تشکیل شده از سازه UH36 یا U50) به سقف اصلی استفاده می شود.


مشاهده جزئیات اتصال HT90


آویز
نانیوس


از اين قطعه جهت اتصال زيرسازي سقف كاذب يكپارچه به سقف اصلي استفاده مي شود. خصوصیات برجسته فني آويز نانیوس شامل سهولت و سرعت زياد در آويزگیري، مقاومت در برابر زلزله، مقاومت در برابر حريق و ارتفاع آويز قابل توجه (حداكثر 4 متر) مي باشد. آويز نانیوس از اجزاء زير تشكیل شده است:  • قطعه اتصال سقفي (كه از اين پس آويز گفته می شود)

  • قطعه افزايش طول 3 متری (براي افزايش ارتفاع آويز)

  • قطعه اتصال به زيرسازي: اين قطعه در دو نوع ركا بدار و بدون ركاب (كه از اين پس به ترتیب ركاب و چنگک گفته می‌شود) و براي سازه هاي CD60 و F47  تولید و عرضه مي شود.

  • سوزن تنظیم ارتفاع (كه از اين پس پین گفته می شود)

  • قطعه رابط (برای اتصال آويز و قطعه افزايش طول به يكديگر)


نكته توصیه می شود پس از اجرای پین نانیوس، سر قسمت بلندتر مطابق شكل زير خم شود.


مشاهده آویز های نانیوس


مشاهده اتصالات نانیوس


اجزای سقف کاذب مشبک


تایل های سقفی


به طور كلی تايل های سقفی دارای ابعاد60*60 سانتیمتر بوده و به لحاظ جنس در دو نوع گچی و معدنی به بازار عرضه می‌گردند. تايل های معدنی به صورت پیش رنگ و تايل های گچی به صورت پیش رنگ، روكش دار يا بدون روكش تولید می‌شوند. روكش تايل های گچی از جنس پی وی سی (بر روي تايل) و يا آلومینیوم (بر پشت تايل) می باشد. تايل هاي با روكش پی وی سی و تايل های پیش رنگ شده نیازي به رنگ آمیزي نداشته و بدين ترتیب سرعت كار بالا مي رود. در مكان هايي كه احتمال تعرق و ريزش آب بر پشت تايل وجود دارد (مانند محل عبور لوله هاي تاسیساتي و مناطق شرجي نظیر شمال يا جنوب كشور)، تايل هاي با روكش آلومینیوم استفاده می شوند. تايل هاي بدون روكش، داراي قابلیت رنگ آمیزي بوده و می توان بنا به هر سلیقه ای آن ها را رنگ نمود.


از نظر خواص صوتی، تايل های سقفی در دو نوع ساده (فاقد خواص صوتي) و آكوستیک (جاذب صوت) تولید مي شود. تايل های آكوستیک غالبا در فضاهايی نظیر سینماها، آمفي تئاترها، بانک ها، فروشگاه های بزرگ و دفاتر كار مورد استفاده قرار مي‌گیرند. تايل های آكوستیک در رده های جذب صوت مختلف و برای مصارف گوناگون تولید می شوند.


مشاهده تایل های روکش دار ساده


مشاهده تایل های روکش دار طرح دار


مشاهده تایل های روکش دار پانچ دار


 سازه های سپری


 سازه هاي اين سیستم به صورت سپري (T شکل) بوده ودر سه طول استاندارد 3600، 1200 و 600 میلیمتر تولید می شوند.


ويژگي های شاخص سازه های اين ساختار شامل موارد زير است:  • وجود زبان ههای اتصال كشويي (كلیک)در ابتدا و انتهاي سازه، كه اجرای زيرسازی را سريع و آسان مي نمايد.

  • وجود شیارهاي قائم در فواصل منظم بر روي جان سازه، كه محل دقیق اتصال سازه ها را مشخص و حفظ ابعاد مدولار را تضمین مي نمايد.

  • وجود سوراخ های مخصوص آويزگیری در فواصل منظم بر لبه جان سازه، كه محل اتصال آويزها را مشخص و اندازه گذاری را آسان مي نمايد.

  • سطح زيرين بال، كه نمای سازه است، با يک لايه ورق پیش رنگ شده روكش گرديده است.


سازه  T3600: اين سازه، جزء اصلي زيرسازی را تشكیل داده و وظیفه   انتقال بار سقف كاذب را به آويز و در نتیجه سقف اصلي به عهده دارد.


سازه T1200: اين سازه فرعی، سازه های T3600 را به يكديگر متصل مي كند.


سازه T600 : این سازه فرعی، سازه های T1200 را به یکدیگر متصل می کند.


مشاهده سازه های سقف کاذب مشبک


گیره تایل


از اين قطعه جهت ثابت نگه داشتن تايل ها در داخل شبكه استفاده مي شود. با استفاده از اين قطعه، تايل ها در مواقع تكان هاي شديد زلزله و يا زمانی كه در معرض وزش و كوران بادهای شديد قرار می گیرند (به ويژه تايل های سبک)، در جاي خود ثابت مي مانند. گیره های تايل در انواع مختلف و با توجه به نوع سازه و ضخامت تايل تولید می شوند.


مشاهده اتصالات سقف کاذب


ادوات اتصال


پیچ های اتصال پنل به سازه (TB-TN)


از پیچ های نوع TN (نوک تیز)  برای اتصال صفحات گچی به سازه های با ضخامت تا 0.7 میلی متر و از پیچهای نوع TB (سرمته دار)  برای اتصال صفحات گچی به ساز ه های با ضخامت بیش از 0.7 و كمتر از 2.25 میلی متر استفاده می شود (توضیح اين كه چنانچه پیچ از دو يا چند لايه فلزی عبور نمايد، مجموع ضخامت لايه های فلزی را بايد در انتخاب نوع پیچ در نظر گرفت). پیچ های TN وTB  در طول های 25، 35، 45، 55 و 70 میلیمتر عرضه می شوند.


پیچ های اتصال سازه به سازه (LB-LN)


از پیچ های نوع LN(نوک تیز)  برای اتصال سازه های فلزی با ضخامت تا 0.7 میلی متر و از پیچهای نوع LB (سرمته دار)  برای اتصال سازه های فلزی  با ضخامت بیش از 0.7 و كمتر از 2.25میلی متر استفاده می شود (توضیح اين كه ، مجموع ضخامت لايه های فلزی را بايد در انتخاب نوع پیچ در نظر گرفت). پیچ های LNوLB  به ترتیب در طول های 9و 9.5 میلیمتر عرضه می شوند.


پیچ اتصال سازه به ساختار خشک (FN)


از پیچ های نوع  FN (نوک تیز) برای اتصال سازه های فلزی با ضخامت تا 0.7میلی متر به ساختار های خشک استفاده می شود. ويژگی اين نوع پیچ، سر تخت آن بوده كه اجازه می دهد اتصال خوبی میان سازه و سطح زيرين ايجاد شود. اتصال رانر فوقانی ديوار به سقف كاذب، از موارد كاربرد پیچ FN است. توجه شود كه پیچ FN به زيرسازی فلزی ساختار خشک  متصل می شود. (نه به لايه پوششی تنها). پیچ های FN در طول های 35 و 65 میلی متر عرضه می شوند.


پیچ اتصال پنل مقاوم در برابر ضربه به سازه های  (TN)


از پیچ های TN   برای اتصال پنل های مقاوم در برابر ضربه به سازه ها استفاده می شود. پیچ های TN در طول های 23 و 38 میلی متر عرضه می گردد.


پیچ و رول پلاگ 


از اين عامل برای اتصال استادها و ران رها به عناصر پیرامونی ديوار استفاده می شود. برای اين منظور، استفاده از پیچ های گالوانیزه و رول پلاگ با قطر حداقل 4 میلیمتر و طول حداقل 50 میلیمتر توصیه می گردد.


مهار چكشي


از اين ادوات براي اتصال آويز به سقف هاي بتني استفاده مي شود.


مهارهاي ویژه اعضاي توخالي


در صورتي كه ايجاد اتصال با يک عضو توخالي مد نظر باشد، عوامل اتصال گوناگوني از جمله مهار صلیبي و مهار جمع شونده پیچ روكا و مهار KM10  مورد استفاده قرار مي گیرد. نوع عامل اتصال بر اساس رده  بارگذاري و نوع كاربرد تعیین مي شود.


مشاهده پیچ های مخصوص پانل


مشاهده پیچ های مخصوص سازه


مشاهده سایر پیچ ها


مشاهده بولت‌های پروانه ای


مشاهده بولت‌های فنری پنل


 مشاهده رولپلاگ حلزونی


مشاهده سایر عوامل اتصال


نوارها


نوار درزگیر


از نوار درزگیر (مش فايبرگلاس و كاغذی) جهت مسلح كردن محل درز و جلوگیري از ايجاد ترک در سطح بتونه استفاده مي‌شود. عدم استفاده از نوار درزگیر، باعث به وجود آمدن ترک در محل درز های پنل خواهد شد.


نوار چسب جدا کننده  (Trenn-fix)


زماني كه دو ساختار غیر همجنس به يكديگر اتصال يابند، به علت اين اختلاف، تركي نامنظم و قابل رؤيت در فصل مشترک آن ها ايجاد مي شود. براي جلوگیري از ايجاد چنین ترک هايي، در محلهايي كه ساختارهاي و بنايي به يكديگر مي رسند، از نوار چسب جداكننده استفاده مي شود. بدين ترتیب در فصل مشترک دو ساختار، درزی مويین و نامحسوس ايجاد شده و شكل ظاهري كار ارتقا مي يابد. اين نوار از جنس كاغذ روغني (به پهنای 6.5 سانتی متر) بوده كه در پشت آن، يک لايه چسب وجود دارد.


سازه (یا نوار) محافظ گوشه (Corner bead)


سازه (يا نوار) محافظ گوشه، در كنج هاي خارجي ديوارها و محل هايي كه در معرض ضربه هستند، استفاده مي‌شود. كرنربید علاوه بر ضربه گیري، لبه هايي گونیا و يكنواخت ايجاد مي كند. كرنربید در دو نوع فلزي و كاغذي عرضه مي شود.


نوار عایق


اين نوار بین سطح اتصال ديوار با عناصر پیرامونی قرار گرفته و هدف استفاده از آن، بهبود عملكرد صوتی ساختار می باشد. اين نوار می تواند به صورت يک تكه باشد و كل جان رانر را پوشش دهد يا به صورت دو رديف نوار عايق به عرض 15 میلی متر، زير رانر قرار گیرد.


مشاهده انواع نوار ها


مصالح تكمیلی


چسب کاشی


برای اجرای كاشی و سنگ بر روی ديوارهای خشک، از چسب كاشی استفاده می شود. چسب های كاشی در رده های مقاومتی مختلفی تولید شده و نوع چسب كاشی بر اساس كاربرد، جنس، وزن و ابعاد قطعات مورد استفاده انتخاب می شود.


 پرایمر زیر رنگ (Tiefengrund)


برای آماده سازی صفحات جهت پذيرش پوشش های نهايی (نظیر رنگ روغنی، كاغذ ديواری، سنگ و يا كاشی) در فضاهای خشک، از پرايمر تیف نگروند استفاده می شود.


 بتونه درزگیر


بتونه درزگیر براي درزگیري صفحات روكش دار گچي به كار مي رود. اين بتونه همراه با نوار درزگیر اجرا شده و بدين ترتیب ساختاري مسلح و مستحكم تشكیل مي شود. اين ملات به صورت لايه اي نازک با ضخامت 1 تا 2 میلي متر اجرا مي گردد. در صورت اجراي بتونه به شكل چند مرحله اي، مي توان تا ضخامت حداكثر 10 میليمتر از اين محصول استفاده نمود.


ماستیک


ماستیک جهت دستیابي به سطحي صاف و يكدست، بر روي سطوح ايجاد شده با پنل هاي گچي اجرا مي شود. سطح به دست آمده با اين محصول، زيرسازي بسیار مناسبي براي پوشش نهايي كار ايجاد می نمايد.


مشاهده مصالح تکمیلی و پودرها


وسایل و ابزار


مشاهده ابزار مخصوص نصب پانل


مشاهده ابزار مخصوص نصب زیرسازی


مشاهده ابزار مخصوص بتونه


مشاهده سایرابزارها

تاریخ درج مقاله : 1399/11/06 - تعداد بازدید : 0