محصولات | سازه های سقف یکپارچه

رانر 26 U هر متر 10,380 تومان

رانر 26(U26)

جزئیات رانر 26(U26)
رانر 28 U هر متر 12,680 تومان

رانر 28(U28)

جزئیات رانر 28(U28)
رانر 36(UH36) هر متر 11,500 تومان

رانر 36(UH36)

جزئیات رانر 36(UH36)
پروفیل  (F 47) هر متر 16,200 تومان

پروفیل (F 47)

جزئیات پروفیل (F 47)
نبشی 25 (L25 ) هر متر 8,000 تومان

نبشی 25 (L25 )

جزئیات نبشی 25 (L25 )
CD60 - 4000 هر متر 19,340 تومان

CD60 - 4000

جزئیات CD60 - 4000
کرنربید 25*25 هر متر 6,170 تومان

کرنربید (25x25)

جزئیات کرنربید (25x25)
کرنربید 31*31 هر متر 7,500 تومان

کرنربید (31x31)

جزئیات کرنربید (31x31)