محصولات | اتصالات سقف یکپارچه

بست اتصال کامل F47 هر عدد 1,310 تومان

بست اتصال کامل F47

جزئیات بست اتصال کامل F47
بست اتصال نیمهF47 هر عدد 530 تومان

بست اتصال نیمه F47

جزئیات بست اتصال نیمه F47
بست اتصال طولیF47 هر عدد 1,100 تومان

بست اتصال طولی F47

جزئیات بست اتصال طولی F47
اتصال مستقیم (براکت) هر عدد 1,440 تومان

براکت F47

جزئیات براکت F47
اتصال آویز HT90 هر عدد 660 تومان

اتصال آویز HT90

جزئیات اتصال آویز HT90
بست اتصال کامل CD60 هر عدد 2,120 تومان

بست اتصال کامل CD60

جزئیات بست اتصال کامل CD60
بست اتصال نیمه CD60 هر عدد 880 تومان

بست اتصال نیمه CD60

جزئیات بست اتصال نیمه CD60
بست اتصال نیمه CD60 هر عدد 1,780 تومان

بست اتصال طولی CD60

جزئیات بست اتصال طولی CD60
براکت CD60 هر عدد 1,270 تومان

براکت CD60 - (6سانتیمتری)

جزئیات براکت CD60 - (6سانتیمتری)
براکت CD60 هر عدد 1,670 تومان

براکت CD60 - (9سانتیمتری)

جزئیات براکت CD60 - (9سانتیمتری)
براکت CD60 هر عدد 2,050 تومان

براکت CD60 - (12سانتیمتری)

جزئیات براکت CD60 - (12سانتیمتری)