انواع سقف های کاذب یکپارچه

انواع سقف های کاذب یکپارچه

انواع سقف های کاذب


D112a.ir  سقف کاذب با سازه گذاري دو طرفه


ساختار اين سقف شامل يک زيرسازي فولادي سبک با سازه گذاري در دو جهت (به صورت متعامد) بوده كه پنل ها در يک يا دو لايه بر روي آن نصب مي شوند. با توجه به عملكرد بالاي سقف كاذب D112a.ir می توان از اين نوع ،  سقف كاذب در بسیاري از فضاها و در طر حهاي تزئیني متنوع و زيبا استفاده نمود.


D112b.ir  سقف کاذب با سازه گذاري یک طرفه


ساختار اين سقف شامل يک زيرسازي فولادي سبک با سازه گذاري در يک جهت بوده كه پنل ها در يک يا دو لايه بر روي آن نصب مي شوند. زماني كه يک سقف كاذب با سرعت اجرايي بالا و حداقل مصالح و هزينه مد نظر باشد، سقف كاذب D112b.ir  گزينه بسیار مناسبي خواهد بود. به لحاظ اجرايي، توصیه می شود كه از اين نوع سقف كاذب با در نظر گرفتن شرايط زير استفاده شود:  • سطح سقف كاذب كمتر از 50 مترمربع

  • دهانه سقف كاذب كمتر از 4 متر

  • ارتفاع آويزگیری كمتر از 50 سانتي متر

  • سقف كاذب ساده و فاقد شكست


يک نمونه از كاربردهای اين نوع سقف كاذب، در سقف هاي تیرچه بلوک با بلوکهاي پلي استايرني در واحدهاي مسكوني است، كه ارتفاع آويز در آن معمولا كم بوده و سقف كاذب در يک سطح محدود و فاقد شكست اجرا مي شود.


سقف زیر سقف یكپارچه


اين نوع سقف تركیبی از يک سقف يكپارچه  D112a.ir به  عنوان اساس كار (سقف زيرين) و سقف دومی كه مجددا می تواند از نوع يكپارچه يا مشبک باشد، تشكیل شده است. معمولا زمانیكه الزاماتی نظیر مقاومت در برابر حريق، عايق صوتی بالا و يا طرح های دكوراتیو تواماً در يک سقف وجود داشته باشد، پیشنهاد می‌گردد از ساختار سقف زير سقف يكپارچه استفاده شود.


 


سقف کاذب خود ایستای D131.ir.


در زيرسازی اين ساختار از سازه های استاد تک و دوتايی استفاده می شود. برای پوش شكاری می توان از پنل های با ضخامت 12.5، 18 و 12.5*2 میلی متر استفاده نمود و به كارگیری لايه عايق با وزن حداكثر5كیلوگرم بر مترمربع مجاز می باشد.


اين ساختار دارای انواع مختلفی بوده و زمانی مورد استفاده قرار می گیردكه به دلیل حجم تاسیسات و يا عدم اطمینان از استحكام سقف اصلی (سازه ای)، امكان آويزگیری از آن سقف وجود نداشته باشد.


سقف زیر سقف خود ایستا


اين نوع سقف تركیبی از يک سقف خود ايستا D131.ir به عنوان اساس كار (سقف زيرين) و سقف دومی كه مجددا می تواند از نوع يكپارچه يا مشبک باشد، تشكیل شده است.


معمولا زمانیكه به دلیل حجم تاسیسات پشت سقف امكان اجرای سقف يكپارچه وجود نداشته باشد و نیز الزاماتی نظیر مقاومت در برابر حريق، عايق صوتی بالا و يا طرح های دكوراتیو همزمان در يک سقف وجود داشته باشد، پیشنهاد می گردد از ساختار سقف زير سقف خود ايستا استفاده شود.

تاریخ درج مقاله : 1399/11/05 - تعداد بازدید : 0