معرفی ديوار پوششي با سازه متصل به ديوار زمينه

معرفی ديوار پوششي با سازه متصل به ديوار زمينه

معرفی W623.ir ديوار پوششي با سازه متصل به ديوار زمينه


در اين ساختار، پنل های گچي بر روي يک زيرسازي فلزي که به ديوار زمينه متصل است، پيچ مي شوند. وجود فاصله آزاد ميان صفحات و ديوار زمينه، فضاي تاسيساتي مناسبي جهت نصب لايه عايق و عبور تاسيسات الکتريکي و مکانيکي، آن هم بدون نياز به شيارزني، ايجاد مي نمايد. اين نوع پوشش کاري راه حل مناسبي جهت غلبه بر مشکلات اجرايي ديوار زمينه، نظير ناشاقولي و ناصافي ديوار و یا شرايط نامناسب جهت اتصال پرلفيکس (رطوبت، ميزان جذب، آلودگي و ...) مي باشد. به طور مثال با اين روش مي توان يك پوشش براي ديوارهاي برشي بتني (كه پوشش با ساير اندودها بر روي آن داراي محدوديت است) ايجاد نمود. با استفاده از اين ساختار، پوشش کاری با ارتفاع تا 10 متر قابل اجرا مي باشد.


قرار گيري تاسيسات در فضاي خالي ميان لايه پوششي و ديوار زمينه و دفن نشدن آن در داخل مصالح بنايي، علاوه بر رفع مسئله خوردگي و کاهش هزينه تعميرات، دسترسي به تاسيسات و تعميرات و نگهداري در مرحله بهره برداري را نيز آسان مي نماید.


اجزاي ساختار


اجزاي مورد مصرف در ساختار W623.ir ، مشابه سقف کاذب يکپارچه است؛ با اين توضيح که در اين ساختار:


ƒ سازه UD28 يا L25 به عنوان سازه هادي، در کف و سقف اجرا مي شود. سازه مذکور، اعضاي افقي قاب بازشوها را نيز تشکيل مي دهد.


ƒ سازه CD60 يا F47 اعضاي قائم زيرسازي را تشکيل مي دهد.


ƒ براکت، سازه هاي قائم را به ديوار زمينه متصل مي نمايد.


ƒ در صورت استفاده از پنل گچی مقاوم در برابر ضربه و یا صفحات مسطح سیمانی، سازه UD28 به عنوان سازه هادی در کف و سقف و سازه CD60 به عنوان اعضای قائم زیرسازی اجرا می شوند.


روش اجرا


اجراي زيرسازي


ƒ به وسيله ريسمان رنگ پاش، مسير عبور ديوار در کف و سقف مشخص مي شود. با استفاده از پيچ و رول پلاگ، سازه هاي هادي به کف و سقف متصل مي شوند. براي اين منظور، عوامل اتصال در فواصل حداکثر 60 سانتیمتر اجرا مي شوند. همچنين، توجه شود که فاصله اولين عامل اتصال از انتهاي سازه نبايد از 10 سانتیمتر بيشتر باشد.


ƒ به وسيله ريسمان رنگ پاش، موقعيت سازه هاي قائم بر روي ديوار زمينه مشخص مي شود (فاصله سازه هاي قائم حداکثر 60 سانتیمتر است) . بست اتصال مستقیم (براکت) با استفاده از عامل اتصال مناسب (که بر اساس نوع دیوار زمینه تعیین می شود) ، در فواصل حداکثر 150 سانت یمتر بر روي ديوار زمينه متصل مي‌شوند)براي سازه F47 ، فواصل به 90 سانتی متر تقليل مي‌يابد(. در صورت استفاده از نبشی به عنوان سازه هادی، اولين براکت را بايد حداکثر در فاصله 20 سانتی متر ازکف اجرا نمود.


ƒ سازه هاي قائم پس از قرارگيري در سازه هاي هادي کف و سقف، توسط دو عدد پيچ LN به براکت ها متصل مي شوند (در صورت وجود لايه عايق، سازه هاي قائم پس از اجرای لایه عايق نصب مي شوند).


ƒ طول اضافي براکت ها خم شده تا مزاحمتي براي نصب صفحات ايجاد نکند.


* این مشخصات در مورد سازه CD60 و UD28 می باشد.


نکات فنی


ƒ قبل از نصب سازه هاي هادي کف و سقف، دو رديف خمير درزبند (یا نوار عایق) بر روي جان آن ها اجرا مي شود. عدم رعايت جزئيات اخير، سهم زيادي در نقصان عملکرد صوتي ساختار خواهد داشت.


ƒ براي سهولت جايگيري ساز ههاي قائم در ساز ههاي هادي، سازه هاي قائم را مي توان 5 ميليمتر کوتاه تر از فاصله کف تا سقف بريد. بدين ترتيب ساز ههاي قائم به نحوي اجرا مي شوند که بالای آ نها داراي فاصله آزادي به ميزان 5 ميليمتر با سقف باشد.


ƒ قبل از اجراي براک تها، بايد وضعيت ديوار زمينه از نظر استحکام بررسي شود.


ƒ در محل اتصال براکت به ديوار زمينه، از يك لايه فوم عايق استفاده مي شود تا از ايجاد پل حرارتي و صوتي ميان ديوار زمينه و لايه پوششي جلوگيري شود (قطعات فوم بر پشت براکت ها چسبانده مي شوند).


ƒ براي افزايش طول سازه هاي قائم، از قطعه اتصال طولي استفاده مي شود. براي حفظ استحکام ساختار، در محل اتصال سازه ها بايد از براکت هاي تقويتي استفاده نمود. همچنين، در صورت استفاده از سازه هاي افزايش طول يافته، بايد سازه گذاري به صورت حصيرچين انجام شود.


ƒ کنج هاي محدب بايد توسط سازه هاي کمکي L ،C يا Uتقويت شوند.


اجراي بازشوها


براي ايجاد يک بازشو، قواعد کلي کار مشابه روش مشروح در مبحث «ديوارهاي جداکننده » مي باشد؛ يعني حفظ استحکام، يکپارچگي و ايستايي ساختار از طريق ايجاد يک قاب متکي به سازه هاي مجاور. اجزاي افقي قاب بازشوها را سازه UD28 يا L25 تشکيل مي دهد. علاوه بر مواردي که شرح آن گذشته است، موارد زير نيز بايد در نظر گرفته شود:


ƒ براي پوشش کاري سطح محيطي درون بازشو (که در ضخامت جداره قرار دارد) ، به طور معمول از پوشش کاري بدون سازه استفاده مي شود. در اين حالت، خمير پرلفيکس بر تمام سطح اجرا شده و لبه آزاد صفحات به سازه های تشکیل دهنده قاب بازشو پيچ می شوند. در صورت استفاده از صفحات مرکب يا ساختار پوششی با زيرسازی فلزی در اين ناحيه، امکان اجرای لايه عايق تا لبه بازشو وجود خواهد داشت.


ƒ چهارچوب در و پنجره و بدنه جعبه آتش نشاني و تابلوی برق توکار، به ديوار زمينه متصل می شوند.


ƒ روش اجراي قاب بازشوی پنجره، مشابه روش اجراي قاب بازشوی تابلوی برق توکار است.


اجراي درز انقطاع


در لايه هاي پوششي پيوسته با طول زياد، بايد درز انقطاع ايجاد نمود. به طور معمول، براي فواصل حداکثر هر 15 متر در پوشش‌هاي مستقيم و پيوسته، يک درز انقطاع در نظر گرفته مي شود. همچنين، احتمال جابجايي و ايجاد ترک در محل اتصال ديوارهاي بنايي با عناصر غير هم جنس (نظير ستون هاي بتني) وجود دارد؛ لذا ایجاد درز انقطاع از طریق به کارگیری ترن‌فیکس در چنين نقاطي نيز توصيه مي شود.


تذکر در اجرای درزهای انقطاع، علاوه بر ایجاد درز در لایه های پوششی باید به تفکیک زیرسازی نیز توجه شود.


ضوابط بارگذاري


بارهاي سبک (نظير ساعت و قاب عکس) را مي توان مستقيما و در هر نقطه اي بر روي صفحات نصب نمود؛ اما بارهاي سنگين بايد توسط عوامل اتصال مناسب به ديوار زمينه متصل شوند. وارد کردن بارهای گسترده (مانند کاشی کاری) بر روی ساختار فوق مجاز نمی‌باشد.


ضوابط مرتبط با ساختارهاي داراي کد حريق


ساختار W623.ir فاقد کد حريق مي باشد.


نصب تاسيسات الکتريکي و مکانيکي


شريا نهاي الكتریكي و مكانیكي بايد قبل از نصب صفحات، بر روي ديوار زمينه نصب و داراي استحكام كافي باشند. در صورت وجود فاصله تاسيساتي كم، ادوات تاسيساتي (نظير قوطي هاي برق و خروجي هاي آب و فاضلاب) بر روي ديوار زمينه متصل مي‌شوند و در غير اين صورت، بر روي سازه‌های پشتيبان نصب مي شوند.


نصب لايه عايق


پس از نصب تاسيسات و قبل از اجرای سازه های قائم، عايق گذاری صورت مي گيرد. اجراي اين مرحله بايد به گونه اي باشد که شکاف، درز و يا فاصله خالي بين قطعات عايق وجود نداشته باشد.


در ساختار W623.ir ، لايه عايق بين سازه های قائم و ديوار زمينه قرار گرفته تا دچار فرو افتادگی نشود.


نصب صفحات


در ساختار W623.ir می توان صفحات را در يک يا دو لايه (برای مقاومت در برابر ضربه بيشتر) اجرا نمود.

تاریخ درج مقاله : 1399/11/05 - تعداد بازدید : 0