بیمارستان ها و مراکز درمانی

بیمارستان ها و مراکز درمانی

مقدمه


تغییرات جديد در سبک معماری و طراحی داخلی بیمارستان ها و نیز تشخیص و استفاده از نیروهای متخصص پزشکی در اين زمینه می تواند در بهبود وضعیت سلامت بیماران موثر واقع شود. بکارگیری شیوه های نوين در طراحی به اين معنی است که بیمارستان ها و مکان های درمانی علاوه بر برخورداری از امکانات ويژه درمانی می‌بايستی فضاهايی مشابه هتل ها را داشته باشند، چرا که اين امر به تامین آرامش روانی بیماران کمک شايانی می‌کند. در اين میان نقش مصالح در اجرای اهداف مذکور را نم یتوان ناديده گرفت. مصالحی که بتواند علاوه بر تامین شرايط آسايش فیزيکی، امنیت کاربران را نیز بوجود آورد.


ملاحظات طراحی و بررسی مقررات احداث بیمارستان


بهسازی صوتی (آکوستیکی )


ايجاد سکوت و جلوگیری از صدای نامطلوب در بخ شهايی مانند مراقبت‌های ويژه، ICU ، بستری داخلی و ... اهمیت زيادی دارد. در اين رابطه موارد زير می‌بايست رعايت گردند:



 • پوسته های خارجی ساختمان بیمارستان می بايست عاي قبندی مناسب صوت شوند. يکی از راه های موجود، اجرای پوسته دوجداره می باشد. اين عمل امکان استفاده از عايق صوت و حرارت مناسب را به وجود می‌آورد.

 • فضاهای داخلی و خارجی بخش‌هايی که تولید صدا می‌کنند، می‌بايست عايق بندی صوتی شوند. ديوارهای داخلی مخصوصا ديوارهايی که همجوار اتاق هايی مانند اتاق درد، زايمان، سزارين و ريکاوری يا همجوار راهروهای بخش می‌باشند، بايد بصورت دوجداره با عايق صوتی مناسب در میان دو جدار ديوار طراحی شوند و تا زير سقف اصلی امتداد يابند.

 • درزبندی مناسب و دقیق در محل تلاقی سطوح و ساختارها با يکديگر رعايت گردد.

 • استفاده از دريچه های کاهنده صدا که می بايست در کانا لها و در امتداد مسیر ديوارهای جداکننده تعبیه شوند.

 • در سقف های کاذب،متوسط میزان جذب صوت برای فرکانس های میانی (NRC) یکی از شاخص های تعیین کننده است (که حداقل می‌باست 0.5 باشد) تا از ايجاد طنین يا همهمه در فضا جلوگیری نمايد.


 محافظت در برابر حریق


هر بخش در بیمارستان يک منطقه مستقل آتش محسوب می شود که بايد دارای شرايط زير باشد:



 • تمام ديوارهای محدوده بخش (مراقبت ويژه نوزادان NICU، قلب، زايمان، جراحی، بستری داخلی ، ICUو ...) از روی کف سازه ای ساختمان تا زير  سقف سازه ای ساختمان امتداد پیدا کند و 60 دقیقه مقاوم در برابر آتش باشد.

 • لوله ها چه به صورت تک و چه به صورت دسته ای و سینی کابل برق که از ديوار ضد آتش عبور م یکند با جزيیات مخصوص قابل اجرا با ديوار ضد آتش درزبندی شود به طوريکه درز برای عبور آتش و دود نداشته باشد.


بخش هايی مانند مراقبت ويژه نوزادان، بخش اعمال زايمان، کاتتريزاسیون قلب، جراحی قلب باز ، ICU و ... يک منطقه آتش محسوب می شوند ، و تعداد زيادی سوراخ در کف يا سقف اين طبقات برای عبور لوله های قائم، جداره های منطقه آتش را تضعیف می کند. آتش بند کردن سوراخ اطراف اين لوله های قائم در اجرا الزامی است.


در صورتیکه بخش هايی مانند اعمال زايمان، مراقبت های ويژه نوزادان، کاتتريزاسیون قلب، جراحی قلب باز، ICU و ...در طبقه هايی قرار گیرد که در زير آن بخش های ديگری از ساختمان قرار داشته باشد که از نظر تقسیمات منطقه آتش (Fire Zoning)  منطقه ای جداگانه است، برای عبور لوله های انشعاب فاضلاب از سازه بین دو طبقه، را ههای زير را می توان انتخاب کرد:



 1. در طبقه زيرين، سقف کاذب از پنل های مقاوم در برابر آتش )مانند Drywall) برای حريق از بالا به پايین در نظر گرفته شود. در اين حالت فضای داخل سقف کاذب طبقه زيرين به عنوان يک منطقه جداگانه آتش طراحی می شود.


۲ - دور تمامی بازشوها در کف و سقف سازه ای که برای شف تها بوجود می آيد با ديوار ضد آتش با مقاومت 60 دقیقه پوشیده شود. ساير دوربندهای الزامی در ساختمان های درمانی با مراجعه به اين آيین نامه قابل استخراج می باشند.


بخش مراقبت های ویژه


به منظور کاهش احتمال ورود دود به بخش ICU،کلیه بازشوهای  ديوارهای جداکننده داخل بخش (به جز بازشوهايی که به خارج ساختمان راه دارند) می بايست با خروجی های محافظت شده در برابر حريق در ارتباط باشند و نیز هر کدام از آن ها حداقل 30 دقیقه در برابر حريق مقاوم باشند.


نصب لوازم و اثاثیه


هر يک از ساختارهای ديوار خشک دارای مقاومت مکانیکی ويژه خود می باشند. برای انتخاب ساختار، بايد به بارهای طره ای که قرار است بر روی ديوار نصب شود، توجه نمود. برای نصب برخی بارها، اعضای پشتیبان بايد در مرحله طراحی ساختار در نظر گرفته شوند. ملاحظات مربوط به نصب لوازم و اثاثیه و پیش بینی هايی که در برخی موارد بايد صورت گیرد شامل موارد زير می‌شود که در مراحل مربوطه بايد لحاظ گردد:



 • اتصال پنجره به ديوار

 • اتصال شیش ههای داخلی به ديوارهای داخلی

 • اتصال در بها به ديوارها و کف ها

 • اتصال سیستم قفسه بندی به ديوارها

 • اتصال مجموعه بهداشتی به ديوارها و کف طبقات

 • اتصال پرده به ديوار و سقف

 • اتصال تابلوهای اعلانات به ديوارها و سقف ها

 • اتصال سیست مهای آزمايشگاهی به ديوارها و کف ها

 • اتصال مجموعه تابلو برق ها و لول هها به ديوار و کف

 • اتصال لايه های محافظ به ديوارها و درب ها

 • اتصال مجموعه خدمات بالای تخت بیمار


در صورتی که ديوار پشت لوازم بهداشتی از نوع(Drywall) باشد، لوله های انشعاب در داخل ديوار قرار می گیرد. در اين حالت برای پايدارکردن هر يک از لوازم  بهداشتی بايد در داخل ديوار خشک قطعات تقويتی مناسب برای وزن آن‌ها پیش بینی شود.


تاسیسات و سرویس های بهداشتی


تغییرات در روش های درمانی و نیز تکامل تجهیزات بیمارستانی نیازهای جديدی پديد می آورد که فضاهای هر بخش و نیز تاسیسات مکانیکی آن بايد به اين تغییرات پاسخگو باشد. در صورت تغییرات احتمالی در تیغه بندی های داخلی بخش در دوره بهره برداری نیز می بايست بتوان تغییرات لازم را در سیستم های تاسیساتی بدون مشکلات زياد و تخريب های سنگین ايجاد کرد.


محافظت از سطوح


در بیمارستان ها با توجه به فعالیت های جاری در فضای ساختمان، محافظت سطوح و کنج های ديوار اهمیت بسیار زيادی دارد.


طبقه بندی های موجود درمراجع راهنمای طراحی اين ساختمان ها برای کاهش صدمات به شرح زير می باشند:



 • (LD (Light duty: فضاهای حرکتی پیاده يا عبور چرخ دست یهای سبک. در اين فضاها ديوارها به ندرت بر اثر حرکت يا جابجايی تجهیزات صدمه می بینند، مانند اتاق های معاينه.

 • (MD (Medium duty: فضاهايی که در معرض صدمه ناشی از حرکت تخت، صندلی چرخدار، چرخ دستی، مبلمان و تجهیزات پزشکی متحرک می باشند، مانند راهروهای با ترافیک کم.

 • (HD (Heavy duty: فضاهايی که بصورت مداوم از حرکت تخت، صندلی چرخدار،چرخ دستی غذا يا دارو، تجهیزات پزشکی سنگین آسیب می بینند، مانند فضاهای درمانی و پرستاری، اتا قهای بستری، راهروها و غیره.

 • (SD (Severe duty: فضاهايی که چرخ دستی های سنگین يا چرخ های باربر ماشینی در آن حرکت می کنند، مانند فضاهای ارتباطی، ورودی،  محل تخلیه بار، انبارها، آشپزخانه و غیره.


انتخاب نوع محافظ بر اساس خطر آسیب


نوع محافظ لازم برای ديوارها بسته به کاربری فضا متفاوت می باشد. بطور مثال آسیب های وارده به سطح ديوار بر اثر حرکت تخت در راهروها بسیار شديد تر از اتا قها می باشد، به همین دلیل اجزاء محافظ بر اساس طبقه بندی ذکر شده به شرح زير می‌باشند.



 • LD محافظ خاصی برای اين فضاها لازم نیست و انتخاب پوشش های نهايی بادوام برای سطوح کافی می باشد. در برخی موارد نوار محافظ در ارتفاع  صندلی توصیه می گردد.

 • MD نصب نوار محافظ در ارتفاع مناسب و پوشش های بادوام در بخش وسط يا تحتانی ديوارها توصیه می گردد.

 • HD نصب نوار محافظ يا ضرب هگیر در ارتفاع مناسب و پوشش های بادوام در بخش پايین ديوارها و گزينه ديگر نصب ضربه گیر با ارتفاع کم و  قرنیز بر آمده سرتاسری در کريدورها.

 • SD نصب نوار محافظ يا ضرب هگیر در ارتفاع مناسب ونصب ضربه گیر با ارتفاع کم و قرنیز بر آمده سرتاسری در کريدورها.


پوشش کاری نهایی


انتخاب مصالح پوششی برای هر يک از فضاها به عوامل زيادی بستگی دارد. نوع استفاده و بهره برداری از فضا، جنس زيرسازی کف، ديوار، سقف و نحوه استفاده ای که از پوشش به عمل خواهد آمد، از جمله اين عوامل هستند. پوشش نهايی کف که روی زيرسازی انجام می شود “کف پوش”، آخرين پوشش بدنه داخلی ساختمان ”ديوارپوش” و پوشش نهايی زير سقف ”سقف پوش” نامیده می شود.


پوشش کاری نهایی مورد نیاز دیوار


مواد مختلفی که جهت پوشش کاری در فضاهای بهداشتی استفاده می شوند، می‌بايست دارای خواص زير باشند:



 • مقاومت در برابر حمله باکتری و قارچ

 • مقاومت در برابر شکستگی

 • مقاومت در برابر سايیدگی

 • سطح مقاوم در گسترش شعله آتش

 • با دوام


 ایمنی در برابر زلزله


بیمارستان ها، درمانگا هها و به طور کلی تمام ساختمان هايی که استفاده از آ نها در نجات و امداد موثر می باشد مطابق بند  1-6 آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد ۲800ويرايش 4) از نظر اهمیت در گروه ساختمان های “با اهمیت خیلی زياد” قرار دارند که قابل استفاده بودن آن ها پس از وقوع زلزله اهمیت خاص دارد و وقفه در بهر هبرداری از آن ها به طور مستقیم موجب افزايش تلفات و خسارات می شود.


با توجه به اهداف آئین نامه علاوه بر محاسبات سازه ساختمان (پايه، ستون ها، تیرها، سقف ها، کف ها و ديوارهای پوسته خارجی بنا) و محاسبات مقاومت در برابر زلزله طبق آيین نامه های موجود، طراحی عناصر غیرسازه ای نیز بايد از نظر مقاومت در برابر زلزله مورد توجه مهندسان معمار و سازه ساختمان قرارگیرد و تنها مقاوم کردن اسکلت ساختمان بیمارستان در برابر زلزله کافی نیست.


ایمنی در برابر اشعه


عکسبرداری و تصاوير متحرک از قلب و شريان های بیمار در اتاق کاتتريزاسیون قلب، مراقبت های ويژه ICU و ...توسط دستگاه راديوگرافی فلورسکوپی با اشعه X   انجام می شود. در طراحی معماری پروژه و زمان بهره برداری بايد تمهیدات لازم جهت جلوگیری از سرايت اشعه X به خارج از اتاق های مذکور پیش بینی شود. در لايه داخلی ديوارهای اتاق های در معرض اشعه ايکس، بايد حفاظت سربی پیش بینی شود. اين ورق نبايد بین دو ديوار بنايی دفن شود. همچنین سر بکوبی ديوارها بايد تا زير سقف اصلی امتداد داشته باشد.


با توجه به سرعت پیشرفت فناوری مربوط به تشخیص پزشکی از طريق پرتونگاری، جزيیات اجراء می بايست به شکلی باشدکه در صورت نیاز، افزايش ضخامت لايه ها و يا تعمیر و ترمیم نقاط نفوذ اشعه در سطوح ديوارها به راحتی امکان پذير باشد.


عملکرد صوتی (آکوستیکی)


سیستم های ساخت و ساز خشک پاسخگوی طیف وسیعی از نیازها و الزامات يک ديوار جداکننده در محیط های درمانی مدرن امروزی می باشند. استفاده از ديوارهای داخلی و خارجی سیستم ساخت و ساز خشک، امکان اجرای هرگونه عايق صوت را در فضای خالی بوجود آمده در ديوار فراهم می آورد.


همهمه و طنین ايجاد شده در فضا را می توان با اجرای سقف کاذب مشبک با تايل های جاذب صوت (گچی يا الیاف معدنی) به راحتی برطرف کرد.


اين سیستم سقف علاوه بر خصوصیات عملکردی، دسترسی آسان به تاسیسات پشت سقف کاذب را نیز تامین می نمايد.


عملکرد در برابر حریق


، بخش هايی از جمله مراقبت ويژه نوزادان، قلب، زايمان، جراحی، بستری داخلی، ICU و...  فضاهايی هستند که کد حريق در آن ها مطرح می باشد. در ساختار اين فضاها از صفحات گچی نوع FM يا FR استفاده می‌شود. تعداد و ضخامت لايه های پوششی ديوار، اندازه و فواصل سازه ها و ضخامت و خواص  لايه عايق پشم معدنی مصرفی با توجه به کد حريق و ارتفاع مورد نظر تعیین می شود. با سیستم های ساخت و ساز خشک ديوارهايی تا مقاومت 180 دقیقه قابل دستیابی است. در فضاهايی که کد حريق در آن ها تعريف شده است، کلیه اجزا از جمله ديوار، سقف، کف، درب، دريچه و ... می بايست دارای کد حريق يکسان بوده و يا با در نظر گرفتن تمهیداتی آن فضا در برابر حريق مقاوم گردد.


 سقف کاذب ویژه اتاق تمیز (Clean room)


فضايی که کلیه فعالیت ها در آن، تحت شرايط استريل انجام شود، اتاق تمیز (Clean Room ) نام دارد. اتاق تمیز در بناهايی مانند بیمارستان ها  آزمايشگاه ها، صنايع داروسازی، آرايشی، بهداشتی، کارخانه های تولید مواد غذايی و ... وجود دارد. وجود هرگونه ذرات معلق و آلودگی های محیطی ناشی از فعالیت در اينگونه فضاها منجر به کاهش کیفی روند کار و يا تولید خواهد شد، به همین دلیل می بايست سطح آلودگی های محیطی در حالت تعادل نگه داشته شود. انتخاب نوع پوشش نهايی سطوح از جمله سقف ها در اينگونه فضاها بسیار مهم می باشد.


تایل محیط تمیز Clean room


اين نوع تايل ها سطحی صاف و غیر قابل نفوذ داشته و امکان رشد، تکثیر و يا ترکیب شیمیايی با میکروب ها و باکتری های موجود در فضا که به سطح تايل می چسبند را نمی دهد.


سقف کاذب هایژن  (Hygiene) مقاوم در برابر قارچ و باکتری


لزوم حذف و جلوگیری از گسترش آلودگی هايی مانند قارچ و باکتری نه تنها درمحیطی که روزانه در آن زندگی و کار می کنیم مهم است بلکه در فضاهايی همچون مراکز درمانی، بیمارستان ها، آزمايشگاه ها، آشپزخانه های صنعتی، کارخانه های تولید مواد غذايی و ... بسیار حائز اهمیت می باشد. تايل های هايژن به طور خاص برای چنین فضاهايی قابل استفاده است. اين نوع تايل ها مانند کاتالیزور عمل کرده و هوا را يونیزه می کنند. يون های ايجاد شده در محیط با انواع باکتری ها و قارچ ها ترکیب شده و آن ها را از بین می برند.


سیستم های آتش بند برای کانال ها و لوله های تاسیساتی


به طورکلی در ديوارهای ساختار خشک دارای کد حريق برای عبور کانال ها و لوله های تاسیساتی، استفاده از سیستم های مختلف آتش بند (Fire Stop System) جهت جلوگیری از گسترش حريق از محل تلاقی تاسیسات با ديوار يا سقف توصیه می گردد. توجه به اين نکته حائز اهمیت است که درزبندی و مقاوم نمودن درز بین تاسیسات عبوری و ديوار يا سقف تنها در صورتی معنی پیدا می کند که کانال ها يا لوله های تاسیساتی به تنهايی دارای مقاومتی حداقل برابر با کد حريق ساختار خشک باشند.


اجرای لوازم و نصب اثاثیه


برای بارگذاری های سبک نظیر الحاقاتی مانند قاب عکس، ساعت و يا بارهای سنگین تر مانند قفسه و ... با توجه به وزن ، آن ها می توان از عوامل اتصال مختلف نظیر قلاب X،  مهار جمع شونده، مهار حلزونی و مهار صلیبی استفاده نمود که جهت  کسب اطلاعات بیشتر می توانید به کاتالوگ راهنمای نصب بار رجوع نمائید.


در بیمارستان برای نصب تابلوها و علائم می توان از قلابX  استفاده نمود. ظرفیت باربری اين 3 نوع قلاب 5، 10 و 15 کیلوگرم می باشد.


نصب هرگونه قفسه بر روی ديوارها در فضاهايی مانند آزمايشگاه در بیمارستان امکان پذير است. برای اين منظور می توان از مهارهای جمع شونده در ۲ نوع فلزی و پلاستیکی استفاده نمود.


ملاحظات اتصال تجهیزات بر روی سیستم های ساخت و ساز خشک



 • بررسی های لازم برای انتخاب نوع عامل اتصال مناسب و محل آن برای اتصال تجهیزات بر روی ديوار بايد در نظر گرفته شود. به ويژه برای تجهیزاتی مانند مجموعه های بهداشتی که برای اتصال آن ها تمهیداتی نظیر استحکام زيرسازی در ديوار می بايست پیش بینی شود.

 • عوامل اتصال ويژه می بايست مطابق تايیديه تولیدکنندگان آن استفاده شود.

 • آزمايشات نشان داده است وسايل و تجهیزات معلق و سنگین که اغلب در محیط هايی مانند بیمارستان ها استفاده می شوند توسط يک قطعه به نام تراورس به ضخامت 4 سانتی متر و يا تخته چند لايی (Plywood ) به ضخامت ۲ سانتی متر می توانند به ديوار متصل شوند.

 • اتصال درب به قاب پیرامونی و نیز قاب پیرامونی به ديوار مسئله قابل توجهی است. فاصله بین درب و قاب آن نبايد از عرض مجاز بیشتر باشد. قاب درب نبايد اعوجاج داشته باشد و اين فواصل می بايست پر شوند تا از عبور دود جلوگیری شود.

 • در بیمارستان برای نصب تابلوها و علائم راهنمايی بر روی ديوارهايی که وزن سبکی دارند مشکلی وجود نخواهد داشت.

 • برای نصب پرده و اتصال چوب پرده می توان از سقف اصلی، سقف کاذب و يا ديوار )برای اتصال( استفاده نمود.

 • برای ساختار و اجزای بالای تخت بیمار، توصیه ما به طور کلی اتصال به زيرسازی به فواصل 40 سانتی متر می باشد.

 • در ساختارهای دارای کد حريق اتصال بار به ديوار مجاز نبوده و هرگونه باری بايد فقط به سازه اصلی متصل گردد.


تاسیسات و سرویس های بهداشتی


جزییات نصب سرویس بهداشتی برای معلولین


در بیمارستان جزيیات ويژه ای برای کاربران خاص مورد نیاز می باشد. يکی از اين موارد خاص، سرويس بهداشتی ويژه افراد کم توان يا معلولین است. معمولا در اين قسمت دستگیره هايی با طول 1 متر به صورت کنسول در طرفین سرويس بهداشتی نصب می گردد.


صفحات مسلح سیمانی داخلی


ساختارهای متنوع دیوارهای جداکننده داخلی و سقف کاذب با صفحات مسلح سیمانی


بهترين انتخاب برای فضاهای بیمارستانی )اتا قهای عمل، سروي سهای بهداشتی و رختشورخانه ها( صفحات مسلح سیمانی داخلی مناسب ترين گزينه جهت اجرای ديوارها و سقف های کاذب واقع در فضاهای مرطوب و در معرض آبريزی مداوم می باشند. نظر به اينکه اين صفحات 100 % در برابر آبريزی و رطوبت مقاوم می باشند، بهره گیری از اين پنل در ديوارهای جداکننده ای که در معرض شستشوی مداوم با آب و مواد ضد عفونی کننده هستند، مزايای بیشماری را به شرح زير به همراه خواهد داشت:



 • به علت عدم استفاده از الیاف سلولزی و کاغذی در اين محصول، امکان رشد قارچ و کپک در محل اجرای ديوار و سقف کاذب وجود نخواهد داشت

 • عدم گسیختگی و تورم محصول حتی در شرايط مستغرق در آب

 • امکان استفاده از اين صفحات در يک سوم ارتفاع پايینی ديوارهای جداکننده و امتداد لايه گذاری بالای اين صفحات با صفحه روکش دار گچی مقاوم در برابر رطوبت جهت صرفه جويی در هزينه ها و پاسخ به نیازهای فنی پروژه

 • ايجاد عايق صوتی تا 61 دسیبل (بسته به ساختار ديوار) و آرامش بیماران بستری شده در اتاق های بیمارستان ها

 • مقاومت بالا در برابر ضربه های وارده به خصوص در راهروهای پر رفت و آمد و در معرض ضربه های تخت های بیمارستانی، تجهیزات پرتابل و ويلچر

 • امکان اتصال بارهای مختلف کنسولی به ديوار جهت نصب تجهیزات مختلف بیمارستانی تا 150KG/M2

 • مقاومت در برابر حريق از 30 تا 120 دقیقه (بسته به ساختار انتخابی)


سقف خود ایستا


زماني که امکان آويزگیري از سقف اصلی وجود نداشته باشد بطور مثال به دلیل حجم زياد تاسیسات، از سقف کاذب خود ايستا استفاده مي شود. به لحاظ اجزای مورد مصرف و نوع ساختار، اين نوع سقف کاذب مشابه ديوار جداکننده بوده با اين تفاوت که به صورت افقي اجرا مي شود. يک نمونه از کاربردهاي سقف کاذب خود ايستا، در سرويس های بهداشتی و راهروهاي بیمارستان است که حجم تاسیسات بسیار بالا بوده و آويزگیري امکان پذير نمی باشد.


اجرای محافظ بر روی دیوارها


به طور کلی اجرای محافظ بر روی ديوار برای فضايی مانند بیمارستان ضروری است. اين محافظ ها می توانند بر روی ديوار و يا با فاصله از آن به صورت دستگیره  (handrail)اجرا شوند. اجزاء محافظ روی ديوار به طور  معمول با پیچ های کوچک و يا چسب متصل می شوند. محافظ های سنگین تر مانند دستگیره را بايد با تمهیداتی نظیر تقويت زيرسازی اجرا نمود.


استحکام


ساختار ديوارهای ساخ تو ساز خشک می بايست به گونه ای انتخاب گردند که مشخصات زير را تامین نمايند:



 • تکیه دادن افراد به ديوار و يا ايستادن برروی نردبان تکیه داده شده به پارتیشن نبايد باعث خمیدگی، ترک خوردگی در محل درزها و پرداخت کار گردد و يا باعث تغییر و جابجايی بیش از حد قفسه ها و ديگر ملحقات نصب شده بر روی ديوار شود.

 • باز و بسته شدن درب به ديوار آسیب نرساند.

 • ضربه های ناشی از برخورد تجهیزات متحرک به ديوار نبايد باعث تغییر مکان، جابجايی يا فرو ريختن آن يا هر گونه خرابی و آسیب شديد شود به اين دلیل که تعمیرات ناشی از فرو ريختن پنل به آسانی امکا نپذير نمی باشد.

 • ضربه های ضعیف تر همانند برخورد شانه افراد يا افتادن آن ها به سمت ديوار نبايد باعث تخريب آن گردد.

 • ضربه های محکمی مانند برخورد چر خدستی و يا ويلچر نبايد باعث سوراخ کردن آن و آسیب رساندن به ديوار گردد.

 • قابلیت نصب لوازم سبک از قبیل آينه، کپسول آتش نشانی و يا آويز حوله در هر محلی بر روی ديوار را داشته باشد.

 • قابلیت نصب کردن لوازم سنگین همانند روشويی، میز، کابینت و يا قفسه را داشته باشد. در اين حالت در برخی از موارد زيرسازی مناسب در فضای خالی ديوار مورد نیاز خواهد بود.


ایمنی در برابر اشعه


با کمک سیستم های ساخت و ساز خشک می توان ديوارهای جداکننده با حداقل ضخامت و ايمنی کافی در برابر اشعه را ايجاد نمود که اين امر با استفاده از سر بکوبی مطابق جزيیات روبرو میسر می گردد. با توجه به تعداد لايه های سربی، تغییرات لازم در ابعاد و فواصل سازه های ديوار در محل درب ها و کنج ها می بايست در نظر گرفته شود.


پنل های آکوستیک CLEANEO


طراحی محیط های آکوستیک در اکثر پروژه ها، خصوصا پروژه های درمانی، از اهمیت بسزايی برخوردار است. چرا که مواجهه با آلودگی صوتی علاوه بر احساس عدم آسايش، می تواند تاثیر مخربی بر روان انسان بگذارد. با توجه به تعدد مراجعین و بیماران به بیمارستان ها، وجود همهمه در فضاهايی مانند ورودی، راهروها، سال نهای انتظار، را هپل هها و ... علاوه بر اينکه باعث غیرقابل فهم شدن سیستم اعلام عمومی در بیمارستان می شود، می تواند باعث تاثیرات منفی مانند ناراحتی های عصبی، خستگی، سردرد و بعضا افزايش فشار خون خصوصا در بیماران گردد. با استفاده از پنل های آکوستیک در ساختارهای ديوار و سقف، دستیابی به خواص صوتی مطلوب امکا نپذير بوده و آلودگی های صوتی محیط کاهش خواهد يافت.


برخی ایرادات مشاهده شده در اجرای سیستم ساخت و ساز خشک در بیمارستان ها


استفاده از بتونه و آماده سازی سطوح برای رنگ آمیزی به روش سنتی


عدم امتداد يافتن پنل ها تا سقف اصلی


برش نامناسب پنل


قطع سازه های عمودی ديوار به جهت عبور لوله های تاسیسات


عدم رعايت الزامات کد حريق


برش سازه با ابزار نامناسب


پر کردن فضای خالی ديوار با انواع مصالح صلب


عدم اجرای صحیح جزيیات روشويی


عدم اتصال رانر بالايی به سقف يا زيرسازی قوطی

تاریخ درج مقاله : 1399/11/06 - تعداد بازدید : 0