معرفی سقف کاذب یکپارچه

معرفی سقف کاذب یکپارچه

معرفی


بطور كلی اجزای تشكیل دهنده سیستم ساخت و ساز خشک عبارتند از صفحات روكش دار گچی يا مسلح سیمانی، پروفیل های گالوانیزه سرد نورد شده يا چوب، ادوات اتصال و مصالح درزگیری.


با استفاده از اجزای ياد شده می توان ساختارهای مختلفی نظیر ديوار جداكننده، ديوار پوششی، سقف كاذب و سیستم های محافظت در برابر حريق تیر و ستون و شريان های تاسیساتی را اجرا نمود.


مرور ساختار


سقف کاذب


سقف هاي كاذب ساختارهاي سبكي هستند كه به واسطه تولید صنعتي، داراي مشخصات فني استاندارد بوده و جايگزين بسیار مناسبي براي سقف هاي كاذب غیر استاندارد ساخته شده با رابیتس و گچ مي باشند. اين ساختارها بطور كلی به انواع يكپارچه و مشبک تقسیم بندی می شوند.


سقف کاذب یكپارچه


شامل زيرسازي سبک فولادي معلق ساخته شده با مقاطع U، L وc بوده  كه صفحات روكش دار گچي در يک يا دو لايه، به وسیله پیچ مخصوص بر روي آنها نصب مي شوند. درزهاي میان اين صفحات به وسیله نوار و بتونه مخصوص درزگیري شده و بدين‌ترتیب سطحي يكپارچه و بدون درز حاصل مي شود. سطح بدست آمده قابلیت اجراي رنگ و پوشش هاي ديگر را خواهد داشت. فضاي خالي پشت سقف كاذب، امكان استفاده از انواع عايق های حرارتي و صوتي را فراهم نموده و عبور و دسترسي به تأسیسات الكتريكي و مكانیكي را میسر مي‌سازد.


تشریح مزایا
 • عملكرد لرز های مناسب
محاسبات نشان مي دهد كه ساختارهای ساخت و ساز خشک در برابر شتا بهايي به بزرگي بیش از g5 مقاومت دارند (اين در  حالي است كه شتاب مبناي طرح در لرزه خیزترين مناطق ايران  g 0.35 مي باشد). مهمترين عوامل در مقاومت سقف كاذب حداكثر در برابر زلزله، سبكي وزن آن و بهره گیري از اتصالات و مهارهاي استاندارد و مستحكم مي باشد. وزن اين نوع سقف ها بسیار كم بوده به طوري كه اين مقدار براي ساختار تک لايه با پنل 12.5  میليمتري كمتر از 15 كیلوگرم بر مترمربع مي باشد (با احتساب وزن زير سازي).
 • سرعت اجرایی بالا
سرعت اجرايي بالا يكی از ويژگي هاي اصلي ساختارهای ساخت و ساز خشک است بطوريكه با حداقل نیروی انسانی می توان در كمترين زمان ممكن سطوح وسیعی را پوشش داد. همچنین، اين ساختارها داراي قابلیت رنگ آمیزي بلافاصله پس از خشک شدن بتونه و يا گچ پوششي مي باشند كه سرعت اجراي بالا و در نتیجه كاهش مدت زمان اجراي پروژه در بازگشت سريع سرمايه بسیار موثر خواهد بود.
 • اجرای بسیار آسان
اجرای ساختارهای خشک تا حدی آسان است كه در بسیاری از كشورهای دنیا، مصرف کنندگان اجزای ساختار را از فروشگاه های مصالح تجهیزات ساختمانی خريداری نموده و با مطالعه دستورالعملهای مربوطه و با استفاده از ابزار ساده نسبت به اجرای آن اقدام می كنند.
 • دقت بالا در اجرا
به طور كلی ساختارهای خشک، از مصاديق ساخت و ساز صنعتی بناها به شمار می روند كه به دلیل روش اجرايی آسان و استاندارد، خطاهای اجرايی و هزينه های ناشی از آن كاهش يافته و عملیات اجرايی با دور ريز بسیار كم مصالح و صرفه جويی در مصالح، نیروی انسانی و زمان همراه خواهد بود.
 • کاهش بار مرده ساختمان
ديوارهای ساخت و ساز خشک به طور متوسط 60 تا 90 درصد نسبت ب ديوارهای بنايی سبک تر هستند. به لحاظ اقتصادی، سبک سازی موجب می شود كه مخارج تامین ايستايی سازه كاهش يابد. سبک كردن اجزای غیرسازه ای، علاوه بر اين كه نیروهای جانبی ناشی از زلزله را كاهش می دهد، نیروی قائم ناشی از بار مرده وارده بر ساختمان را نیز كاهش داده، در نتیجه باعث كاهش در ابعاد و میزان مصالح مصرفی در فونداسیون، تیرها و ستون ها و بهره وری اقتصادی خواهد شد.
 • افزایش سطح مفید بنا
حداقل ضخامت در ديوارهای آجری و يا بلوک سفالی به طور معمول حدود 15  سانتیمتر می باشد؛ در حالی كه حداقل ضخامت در ديوار خشک حدود 7.5 سانتیمتر بوده كه اين اختلاف، میزان قابل توجهی است. با استفاده از ديوارهای ساخت و ساز خشک به طور متوسط باعث افزايش سطح مفید داخل ساختمان به میزان 10 درصد خواهد شد.
 • دستیابی به مشخصات فنی مورد نیاز طراح
رعايت كمیت هاي مرتبط با فیزيک ساختمان ( مانند عملكرد صوتي، حرارتي و رفتار جداره در برابر حريق) و كمیت هاي مكانیكي (مانند حداكثر ارتفاع مجاز، ظرفیت پذيرش بارهاي طر هاي و رفتار لرزه اي) نقش بسزايي در ايجاد شرايط آسايش و بهره برداري مناسب از فضا را دارند. كمیت هاي مذكور در تمامی ساختارهای ساخت و ساز خشک مطابق با روش هاي استاندارد آزمايش شده و از طريق مدارک و اسناد فني اين شركت قابل ارائه می باشند. به علاوه، براي دستیابي به كمیت هاي خاص، ساختارهاي ويژه قابل طراحي مي باشند. اين ويژگي اجازه مي دهد كه طراحان و سازندگان، معیارهاي فني مورد نظر خود را در طراحي و اجراي ساختمان پیاده سازي نموده و كمیت هايي نظیر میزان عبور حرارت و صوت و مقاومت در برابر حريق را تحت كنترل در آورند (امكاني كه غالبا براي ساختارهاي بنايي وجود ندارد).
 • قابلیت ترمیم و تعویض
با استفاده از ابزار ساده مي توان ساختارهای ساخت و ساز خشک را به راحتي ترمیم يا قطعات آن را تعويض نمود.
 • دسترسی و تعمیر آسان
قرارگیري تأسیسات در فضاي پشت سقف های كاذب و نیز فضای خالي ديوارها و دفن نشدن آن در داخل اين ساختارها، علاوه بر رفع مسئله خوردگي و كاهش هزينه تعمیرات، دسترسي به تأسیسات، تعمیرات و نگهداري در مرحله بهره برداري از ساختمان را آسان مي نمايد.
 • قابلیت اجرا بر روی کف تمام شده
از قابلیت های ساختار ديوار جداكننده ساخته شده از سیستم ساخت و ساز خشک ، امكان اجرای آن بر روی كف تمام شده می‌باشد. اين قابلیت، تغییرات احتمالی معماری بنا را در حین بهره برداری آسانتر می نمايد.
 • انعطاف معماری
اين ساختارها از نظر معماري بسیار منعطف بوده و قابلیت اجرای انواع قوس و شكست را دارا می باشند. همچنین اين قابلیت در ساخت سقف هاي معلق تزيیني (دكوراتیو) كاربرد ويژه دارد.


بدون شک، خصوصیت اخیر مهمترين مزيت ساختار سقف كاذب يكپارچه، به ويژه در كشوري با معماري غني همچون ايران به شمار میرود. اين ساختار داراي قابلیت پذيرش انواع اشكال و طرح هاي تزئیني بوده كه حتي در مرحله بهره برداري از بنا نیز قابل اجرا ميباشند.

تاریخ درج مقاله : 1399/11/05 - تعداد بازدید : 0