محصولات | اتصالات سقف یکپارچه

بست اتصال کامل F47 کناف، کی پلاس هر عدد 1,500 تومان

بست اتصال کامل F47

جزئیات بست اتصال کامل F47
بست اتصال نیمهF47 کناف، کی پلاس هر عدد 630 تومان

بست اتصال نیمه F47

جزئیات بست اتصال نیمه F47
بست اتصال طولیF47 کناف، کی پلاس هر عدد 1,300 تومان

بست اتصال طولی F47

جزئیات بست اتصال طولی F47
اتصال مستقیم (براکت) کناف، کی پلاس هر عدد 1,680 تومان

براکت F47

جزئیات براکت F47
اتصال آویز HT90 کناف، کی پلاس هر عدد 800 تومان

اتصال آویز HT90

جزئیات اتصال آویز HT90
بست اتصال کامل CD60 کناف، کی پلاس هر عدد 2,420 تومان

بست اتصال کامل CD60

جزئیات بست اتصال کامل CD60
بست اتصال نیمه CD60 کناف، کی پلاس هر عدد 1,200 تومان

بست اتصال نیمه CD60

جزئیات بست اتصال نیمه CD60
بست اتصال نیمه CD60 کناف، کی پلاس هر عدد 2,300 تومان

بست اتصال طولی CD60

جزئیات بست اتصال طولی CD60
براکت CD60 کناف، کی پلاس هر عدد 1,500 تومان

براکت CD60 - (6سانتیمتری)

جزئیات براکت CD60 - (6سانتیمتری)
براکت CD60 کناف، کی پلاس هر عدد 1,900 تومان

براکت CD60 - (9سانتیمتری)

جزئیات براکت CD60 - (9سانتیمتری)
براکت CD60 کناف، کی پلاس هر عدد 2,420 تومان

براکت CD60 - (12سانتیمتری)

جزئیات براکت CD60 - (12سانتیمتری)