محصولات | سازه های دیوار

استاد 50 کناف (کی پلاس) هر متر 21,400 تومان

استاد 50 (C50)

جزئیات استاد 50 (C50)
استاد 70 کناف، کی پلاس هر متر 26,900 تومان

استاد 70 (C70)

جزئیات استاد 70 (C70)
استاد 100 کناف، کی پلاس هر متر 32,100 تومان

استاد 100(C100)

جزئیات استاد 100(C100)
استاد CW 50 کناف، کی پلاس هر متر 26,600 تومان

استاد CW 50

جزئیات استاد CW 50
استاد CW 75 کناف، کی پلاس هر متر 30,900 تومان

استاد CW 75

جزئیات استاد CW 75
استاد CW100 کناف، کی پلاس هر متر 35,100 تومان

استاد CW 100

جزئیات استاد CW 100
رانر 50 (U50) کناف، کی پلاس هر متر 16,800 تومان

رانر 50 (U50)

جزئیات رانر 50 (U50)
رانر 70 (U70 ) کناف، کی پلاس هر متر 20,300 تومان

رانر 70(U70 )

جزئیات رانر 70(U70 )
رانر 100 (U100 ) کناف، کی پلاس هر متر 25,100 تومان

رانر 100(U100)

جزئیات رانر 100(U100)
رانر UW 50 کناف، کی پلاس هر متر 22,400 تومان

رانر UW 50

جزئیات رانر UW 50
رانر UW 75 کناف، کی پلاس هر متر 26,700 تومان

رانر UW 75

جزئیات رانر UW 75
رانر UW 100 کناف، کی پلاس هر متر 31,000 تومان

رانر UW 100

جزئیات رانر UW 100
کرنربید (25*25) کناف، کی پلاس هر متر 7,700 تومان

کرنربید (25x25)

جزئیات کرنربید (25x25)
کرنربید (31*31) کناف، کی پلاس هر متر 9,400 تومان

کرنربید (31x 31)

جزئیات کرنربید (31x 31)