محصولات | سازه های سقف یکپارچه

رانر 26 U کناف (کی پلاس) هر متر 13,300 تومان

رانر 26(U26)

جزئیات رانر 26(U26)
رانر 28 U کناف (کی پلاس) هر متر 13,900 تومان

رانر 28(U28)

جزئیات رانر 28(U28)
رانر 36(UH36) کناف (کی پلاس) هر متر 12,200 تومان

رانر 36(UH36)

جزئیات رانر 36(UH36)
پروفیل  (F 47) کناف (کی پلاس) هر متر 17,100 تومان

پروفیل (F 47)

جزئیات پروفیل (F 47)
نبشی 25 (L25 ) کناف (کی پلاس) هر متر 8,500 تومان

نبشی 25 (L25 )

جزئیات نبشی 25 (L25 )
CD60 - 4000 کناف (کی پلاس) هر متر 21,300 تومان

CD60 - 4000

جزئیات CD60 - 4000
کرنربید 25*25 کناف (کی پلاس) هر متر 7,700 تومان

کرنربید (25x25)

جزئیات کرنربید (25x25)
کرنربید 31*31 کناف (کی پلاس) هر متر 9,400 تومان

کرنربید (31x31)

جزئیات کرنربید (31x31)