مشخصات TN 3.5x45

میزان حداقل سفارش :

1000

توضیحات: