مشخصات TN 3.5x25

میزان حداقل سفارش :

1000

توضیحات: