مشخصات SP60(L=400)

تعداد :

1

توضیحات:

امکان ثبت سفارش سازه SP60 برای ساختار های دیوار با سازه CW وجود دارد.