مشخصات سنجاق آویز باز از T-Profile

تعداد :

50

توضیحات:

امکان ثبت سفارش سازه SP60 برای ساختارهای دیوار با سازه CW وجود دارد.