مشخصات مفتول آویز 20سانتیمتری

تعداد :

100

توضیحات:

امکان ثبت سفارش سازه SP60 برای ساختارهای دیوار با سازه CW وجود دارد.