مشخصات بست اتصال آویز دوبل

تعداد :

150

توضیحات:

امکان ثبت سفارش سازه SP60 برای ساختارهای دیوار با سازه CW وجود دارد.