مشخصات بست اتصال طولی CD60

تعداد :

250

توضیحات:

امکان ثبت سفارش سازه SP60 برای ساختارهای دیوار با سازه CW وجود دارد.