مشخصات بست اتصال کامل CD60

تعداد :

200

توضیحات:

امکان ثبت سفارش سازه SP60 برای ساختارهای دیوار با سازه CW وجود دارد.