مشخصات براکت F47

تعداد :

500

توضیحات:

امکان ثبت سفارش سازه SP60 برای ساختارهای دیوار با سازه CW وجود دارد.