مشخصات بست اتصال نیمه F47

تعداد :

2000

توضیحات:

امکان ثبت سفارش سازه SP60 برای ساختارهای دیوار با سازه CW وجود دارد.