مشخصات انبرپرس بولت پروانه ای (بولت کش)

واحد :

1

توضیحات