مشخصات کاردک 18سانتیمتری با دسته آلومینیومی بلند

واحد :

1

توضیحات