مشخصات ماله نازک کاری قوسی مقعر

واحد :

1

توضیحات