مشخصات تیغه شانه ایی ماله با لبه V

واحد :

1

توضیحات