مشخصات ماله نازک کاری (280x130)

واحد :

1

توضیحات

جهت پرداخت سطوح با قابلیت نصب شانه های مختلف برای کاشیکاری، اجرای ملات سیمانی 

(ماله صفحات مسلح سیمانی مدل دندانه دار) با قابلیت تعیین ضخامت ملات