مشخصات لیسه 30 سانتیمتری

واحد :

1

توضیحات

جهت بتونه کاری سطوح پنل