مشخصات کاردک زاویه خارجی

واحد :

1

توضیحات

برای نصب نوار و درزگیری در کنج های خارجی