مشخصات متر نواری فلزی 5 متری

واحد :

1

توضیحات

جهت اندازه گیری و برش اجزا