مشخصات گیره نصب سازه زیرسازی آلمانی

واحد :

1

توضیحات