مشخصات جک نگهدارنده قائم پنل (داخلی)

واحد :

1

توضیحات

جهت قرار دادن موقت پنل روی زیرسازی دیوار و انجام عملیات پیچ زنی