مشخصات پخ زن 22و 45 درجه (ایرانی)

واحد :

1

توضیحات

جهت اجرای پخ 22.5 و 45 درجه در لبه های برش خورده پنل برای بتونه کاری صحیح