مشخصات تیغه پخ زن

واحد :

1

توضیحات

بسته بندی 10 تایی