مشخصات رنده پنل

واحد :

1

توضیحات

جهت صاف کردن لبه های برش خرده پنل