مشخصات ست تیغه گردبر پنج تکه

واحد :

1

توضیحات

95، 81، 74، 67، 60 mm