مشخصات سوهان گرد (4.4X 106 mm)

واحد :

1

توضیحات