مشخصات برش قرقره ای پنل

واحد :

1

توضیحات

جهت برش پنل به صورت نواری وسری کاری با سرعت اجرای بالا(برای برش هایی با حداکثر عرض 12 سانتی متر)

در حال حاضر موجود نمی باشد.