مشخصات پلاستیکی (با پیچ)

حداقل میزان سفارش :

50

توضیحات