مشخصات پین نانیوس

واحد :

1

توضیحات

سوزن تنظیم ارتفاع .