مشخصات قطعه افزایش طول 300 سانتیمتری

واحد :

20

توضیحات