مشخصات قطعه رابط نانیوس 10 سانتیمتری

واحد :

500

توضیحات