مشخصات بتونه درزگیری

بسته بندی :

20 کیلویی

توضیحات