مشخصات سازه به سازه سرمته دار LB3.5x9.5

میزان حداقل سفارش :

1000

توضیحات: