جزئیات اجراي سقف هاي تزئیني

جزئیات اجراي سقف هاي تزئیني

جزئیات اجراي سقف هاي تزئیني


 اجرای شكست (باکس) و فناوري صفحات شیار خورده


با استفاده از دستگاه مخصوص، صفحات گچي از يک سمت تحت زواياي 30 تا 120 درجه شیار زده می شوند و با استفاده از چسب مناسب (نظیر چسب چوب)، صفحات گچی را مي توان به سطوحي با شكست هاي ظريف و زيبا و با وزن بسیار كم تبديل كرد. با استفاده از اين فناوري، مي توان پیچیده ترين طرح هاي معماري را با دقت، سرعت و كیفیت بالا اجرا نمود و عملا كار با صفحات گچي به يک كار هنري ارتقاء مي يابد. اشكال بدست آمده با يک زيرسازي ساده فلزي و يا در مواردي بدون زيرسازي، در جاي خود نصب مي شوند. از ويژگي هاي اين فناوري، حذف نوار درزگیر در مرحله بتونه كاری و در نتیجه ارتقاء كیفیت كار تمام شده مي باشد. در اين بخش، نمونه هايي از كار با صفحات شیار خورده و جزئیات اجرايی انواع شكست های متداول (باكس) ارائه شده است.


نكته فنی


در اجرای باكس های با ارتفاع كمتر از 60 سانتیمتر و عمق كمتر از 50 سانتیمتر، سازه گذاری لازم نبوده مگر آن كه به لحاظ اجرايی ضرورت داشته باشد.


نصب جاپرده ای


درصورتیكه بار وارد به سقف در اثر وزن پرده از 5 كیلوگرم در هر متر طول بیشتر است، می بايست با استفاده از تمهیداتی نظیر اجرای ورق سرتاسری پشت پنل به تقويت زيرسازی سقف در آن قسمت اقدام نمود. در صورت چند لايه بودن پرده ها و داشتن وزن نامتعارف، توصیه می شود از سقف اصلی جهت اجرای ريل پرده استفاده كرد.


ایجاد قوس به روش خشک


از اين روش براي اجراي قوس هاي با شعاع بزرگ استفاده مي شود. در اين روش، قوس به دست آمده تابع شكل زيرسازي خواهد بود. براي پوشش كاری، صفحات گچي با فشار و به تدريج بر روي زيرسازي خم شده و به وسیله پیچ  TN  بر روي سازه ها متصل و محكم مي گردند. 


ایجاد قوس به روش تر


در اين روش، از يک قالب مخصوص استفاده مي شود و مي توان قو سهاي با شعاع كوچكتری نسبت به روش خشک ايجاد نمود. براي اين منظور مراحل زير انجام مي شود: • صفحه گچي را بر روي يک شاسي ساخته شده از سازه هاي سبک فولادی (يا مشابه) به نحوي قرار داده كه سطحي كه قرار است در معرض فشار قرار گیرد، رو به بالا باشد. ابعاد شاسي مذكور بايد به گونه اي باشد كه لبه هاي صفحه از آن بیرون بزند؛ بدين ترتیب لبه ها آزاد بوده و آب اضافه از لبه ها سرريز مي شود.

 • با استفاده از غلطک سوزني، كاغذ روكش سطحي كه قرار است در معرض فشار قرار گیرد حفره دار مي شود (حركت غلطک بايد در دو جهت طولي و عرضي پنل صورت پذيرد).

 • سطح مذكور را به وسیله آب پاش دستي يا غلطک حوله اي خیس و چند دقیقه صبر كرده تا آب جذب پنل شود. اين كار آن قدر تكرار مي شود تا پنل به حد اشباع برسد.

 • صفحه اشباع شده بر روي قالب مخصوص قرار داده شده و لبه هاي دو سر آن توسط يک قطعه پروفیل )فک ثابت( و يک قطعه چوب چهار تراش (فک متحرک) مهار مي شود.

 • دو عدد سازه بر لبه هاي صفحه قرار داده شده و به وسیله چسب نواري به يكديگر محكم مي شوند. صفحه مهار شده از قالب خارج شده و اجازه داده می شود كه آب اضافه خود را از دست بدهد.

 • صفحه خشک به شكل قالب مورد نظر در آمده و آماده نصب مي باشد.


شعاع قوس مجاز


شعاع هاي قوس قابل اجرا در دو روش خشک و تر، تابع ضخامت صفحه است.


نكته فنی


براي ايجاد قوس هاي با شعاع كوچک، مي توان از صفحات كم ضخامت در چند لايه استفاده نمود. به طور مثال، مي توان  از دو لایه پنل با ضخامت 6.5 میلی متر به جای یک لایه پنل با ضخامت 12.5 میلی متر استفاده نمود.


ایجاد قوس به روش برش کاغذ روکش


در اين روش، كاغذ روكش يک سمت پنل به فواصل كوتاه و به شكل شیار هاي موازي، برش داده مي شود؛ در نتیجه يک صفحه انعطاف پذير به دست مي آيد. براي اين منظور مراحل زير انجام مي شود: • با استفاده از اره دوار، بر روي سطح پنل شیارهاي موازي به فواصل كوتاه ايجاد مي شود.

 • صفحه شیار خورده بر روي قالب مخصوص قرار داده شده و شیارها توسط بتونه درزگیر كاملا پر مي‌شوند.

 • پس از خشک شدن بتونه ها، صفحه از قالب خارج شده و سطح ديگر آن توسط بتونه درزگیر يا گچ پوششی ماستیک پوشیده شده، به نحوي كه يک سطح يكنواخت و صاف حاصل شود.

 • صفحه شكل يافته آماده نصب مي باشد.


اجراي ابزار


ابزار گچي


براي اجراي ابزار گچي (به روش تر)، ابتدا نوار چسب جداكننده (در يک يا چند رديف) بر روي سطح سقف اجرا شده، به نحوي كه كل سطح تماس ابزار با سقف پوشیده شده و میان ابزار و سقف انفصال ايجاد شود.


در صورتي كه ديوار بنايي باشد: • ابزار گچي به روش متداول اجرا مي شود.

 • پس از خشک شدن ابزار، اضافات نوار چسب جداكننده به وسیله تیغ برش جدا مي شود.


 


در صورتي كه ديوار ساخت و ساز خشک باشد: • با استفاده از ماله يا كاردک دندانه دار، يک لايه بتونه درزگیر به صورت شانه اي بر روي سطح ديوار )در محدوده اجراي ابزار( اجرا مي شود.

 • پس از خشک شدن لايه بتونه، ابزار گچي به روش متداول بر روی آن اجرا مي شود.

 • پس از خشک شدن ابزار، اضافات نوار چسب جداكننده به وسیله تیغ برش جدا مي شود.


توجه


در اين روش، ابزار تنها به ديوار متصل است؛ لذا اجراي ابزار با اندازه و وزن غیرمتعارف توصیه نمي شود. در صورت نیاز، برای ايجاد استحكام بیشتر می توان در محل استادها پیچ های TN اضافی را به عنوان گل میخ اجرا نمود. در اين صورت بايد از پیچ TN بلند استفاده نمود، به نحوی كه  ضمن عبور از لايه های پوششی و نفوذ در سازه، بخشی از پیچ از سطح پنل بیرون بماند.


 


ابزار پیش ساخته


اين ابزارها از جنس پلي يورتان يا پلي استايرن بوده كه با چسب مناسب (نظیر چسب چوب) بر روي ساختار ساخت و ساز خشک نصب مي شوند.به واسطه تولید صنعتي اين قطعات، سطح زير كار بايد صاف و گونیا باشد.

تاریخ درج مقاله : 1399/11/06 - تعداد بازدید : 0